Vergiler hakkında görüşlerimiz

18 Aralık 2018

Giriş

Bu strateji, Canon Europa NV ve bünyesindeki tüm Birleşik Krallık kuruluşları için geçerlidir. "Canon Europa"ya yapılan atıflar, tüm Birleşik Krallık şirketleri ve Canon Europa NV grubu dahilindeki kalıcı kuruluşlar içindir.

Canon Europa, merkezi Japonya'da bulunan, çok uluslu grup Canon Inc'in bir parçasıdır.

Canon Europa, Canon Inc ile aynı ilkelerle yönetilir ve Grup Davranış Kurallarını takip eder.

Canon Grubu Davranış Kuralları ve İlkeleri

Canon, "ortak fayda için birlikte yaşayıp birlikte çalışmak" olarak çevrilebilecek "kyosei" kavramını, şirket felsefesi olarak benimsemiştir. Temel yönetim ilkesi ise mükemmellik üzerine kurulu ve sürekli kurumsal büyüme ve gelişim sunan gerçek bir küresel şirket olmaya çalışırken dünyanın da refahına ve iyiliğine katkı sağlamaktır.

Faaliyetlerini tüm dünyada yürüten çok uluslu bir şirket olarak Canon, iş yürüttüğü ülke ve bölgelerde vergilerin ödenmesinin en önemli ve temel sosyal sorumluluklarından biri olduğunu düşünüyor.

Bu doğrultuda Canon, vergilerle ilgili şu ilkelere uyuyor:

  1. Vergilerle ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak vergi ödeme
  2. Vergi muhasebesi ve diğer ilgili süreçlerin kanunlara uygun olarak ve hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlama
  3. Vergilerle ilgili yönetim sistemleri geliştirme ve vergi kanunlarına uyumluluk ile ilgili farkındalık yaratma
  4. Uluslararası vergilendirmeyle ilgili uluslararası ortak kurallara (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ilkeler) uyma ve faaliyetlerin her ülkedeki vergi kanunlarına uygun olmasını sağlama

Risk Yönetimi ve Yönetim Düzeni

Birleşik Krallık vergileri için de geçerli olan Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Vergi İşlevi, Birleşik Krallık ve Hollanda merkezlidir. EMEA Vergi İşlevi, Canon EMEA CFO'suna bağlı olan EMEA Vergi Yöneticisi tarafından yönetilir. Bu Vergi Stratejisi, CANON Europa NV tarafından onaylanır ve kendisine aittir.

EMEA Vergi İşlevi, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki tüm vergi yönetmeliklerine uyumu amaçlar ve ayrıca, teknik konularda rehberlik ve destekten sorumludur. Bu özellikle, vergi risklerinin ortaya çıkabileceği sınır sorunları, iş modeli ve tüzel kişilik yapılandırması gibi konular için geçerlidir. Hedeflerimiz doğrultusunda olduklarından emin olmak için bu riskleri aktif olarak tespit etmeye, değerlendirmeye, izlemeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Belirsizliğin veya büyük çapta karmaşıklığın olduğu alanlarda ise uygun şekilde şirket dışı kuruluşlara danışıyoruz. Bu sayede EMEA Vergi İşlevi, Birleşik Krallık'ta veya daha büyük bölge kapsamında ortaya çıkan tüm vergi sorunlarının uygun şekilde yönetilmesini sağlayabiliyor. Ayrıca tüm vergi sorunlarının, vergi muhasebesi hedeflerine uygun olarak ele alınmasını ve şirket dışı denetçilere tam rapor sunulmasını sağlar.

Vergi Planlama ve Risk Seviyesine Bakış

Canon Europa; vergi konularını, kesinliğe ulaşabilme ve sürprizlerden kaçınma amaçları doğrultusunda yönetir. Ticari amacı net olarak belli olmayan işlemler gerçekleştirmeyiz. Yapay oluşumlar kullanmayız veya kazancımızı daha düşük vergi bölgelerine aktarmaya çalışmayız.

Ticari faaliyetlerimizi oluştururken vergi, uyumluluğu ve kesinliği olabildiğince iyi bir şekilde sağlayabilmenin bir unsuru olarak görülür. Birleşik Krallık içerisinde, ticari faaliyetlerimiz üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için vergi teşvik ve indirimlerinden faydalanabiliriz. Bunlar, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin belirlediği şekillerde uygulanır ve gerekirse şirket dışındaki kuruluşlara danışılabilir.

Canon Europa kuruluşlarının birbirleriyle veya diğer Canon kuruluşlarıyla etkileştiği durumlarda, gerçekleştirilen işlemlerin olabildiğince kısa olmasını amaçlıyoruz. İşlemler, uluslararası ise vergi anlaşması ağı sayesinde sağlanan vergi indirimleriyle, çifte vergilendirme riskini azaltmayı hedefliyoruz.

EMEA Vergi İşlevi, yüksek seviyede vergi eğitimi ve farkındalığını destekler ve kazancın, kazancı oluşturan ekonomik faaliyetin gerçekleştirildiği ve değerin yaratıldığı bölgede vergilendirilmesini sağlamayı hedefleyen OECD/G20 Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı gibi son gelişmeleri takip eder.

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ve diğer devlet kurumlarıyla ilişki

Canon Europa, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ile açık, dürüst ve yapıcı bir ilişki içerisindedir. Sorun ortaya çıktıkça veya karmaşık kanun yorumlarıyla ilgili açıklık gerektiğinde, ilgili vergi çalışanıyla iletişime geçerek ilişkimizi düşük riskte devam ettirmeye çabalıyoruz. Birleşik Krallık dahilindeki kuruluşlar ve daha geniş EMEA grubuyla ilgili iş güncellemeleri sağlamak için İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ile toplantılar düzenliyoruz.

Canon Europa, tüm Birleşik Krallık vergilendirmesi için vergi beyanını eksiksiz, doğru ve zamanında yapmayı hedefliyor. Kasıtsız olarak yapılan hatalar, tespit edildikten sonra olabildiğince çabuk bir şekilde düzeltilirler.

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ile iyi ilişkiler yürütmenin yanı sıra Canon Europa, uluslararası standartlarla ilgili sunulan değişikliklerde, uygun olması halinde kuruluş ve devletlerle temsilci kuruluşlar aracılığıyla iletişim kurar.

Yukarıda belirtilen Vergi Stratejisi, 2016 Mali Yasası, 19. paragraf, Ek 19 ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Birleşik Krallık doğrultusunda geçen "vergi" atıfları, 2016 Mali Yasası, 19. paragraf, Ek 15'te yer alanlardır.

Bu Vergi Stratejisi, CANON Europa NV tarafından onaylanır ve kendisine aittir.

Bu strateji, yayın tarihinden itibaren başka bir tarih belirlenene dek geçerliliğini sürdürür.